Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO),
Krzysztof Nieznaj Kancelaria Finansowa informuje, że:

 1. Krzysztof Nieznaj Kancelaria Finansowa dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Nieznaj Kancelaria Finansowa z siedzibą przy ul.  Kruczej 4/1, 20-022 Lublin, reprezentowana przez Właściciela.
 3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Administrator Danych Osobowych/Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@nieznaj.pl
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe;
  1. Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
 5. Pozostałe cele przetwarzania danych

Szczegółowo, o celach przetwarzania danych, podstawach prawnych, sposobach przetwarzania, zakresie danych oraz o okresie przechowywania danych Urząd informuje bezpośrednio osoby, których dane dotyczą, zgodnie z wymogami określonymi w art. 13 i 14 RODO.

 • Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania informacji między innymi o tym czy jej dane są przetwarzane, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób; prawo to nie będzie przysługiwać w zakresie dokumentów których udostępnianie regulują szczegółowe regulaminy i procedury – np. w przypadku akt spraw;
 • prawo do sprostowania treści  danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku
  gdy dane zostały błędnie zebrane albo ich treść uległa zmianie;
 • prawo do usunięcia danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia jej danych. Prawo to nie może być zrealizowane w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w określonych przypadkach żądać ograniczenia przetwarzania jej danych.
  Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy
  a przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany;
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może
  w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje jedynie w przypadku gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art.6 lit. e lub f RODO (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora). Po przyjęciu takiego wniosku Administrator danych osobowych jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych objętych sprzeciwem w w/w celach, chyba że wykaże istnienie ważnej, prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania danych, którą według prawa uznaje się
  za nadrzędną wobec interesów, praw i wolności osoby lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta w dowolnym momencie może wycofać udzieloną uprzednio administratorowi zgodę na przetwarzanie jej danych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody  przed jej cofnięciem;

W/w prawa osób Krzysztof Nieznaj Kancelaria Finansowa realizuje na wniosek lub żądanie osoby, której dane dotyczą. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji w/w praw, za wyjątkiem prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody, wymagają uzasadnienia.

 • W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych
  Krzysztof Nieznaj Kancelaria Finansowa dopuszcza wszelkie powszechnie dostępne środki komunikacji, natomiast w sprawach, w których udzielenie informacji bądź zrealizowanie prawa osoby uzależnione jest od uprzedniego zweryfikowania jej tożsamości, zaleca się korzystanie ze środków komunikacji gwarantujących taką możliwość, tj.:
 • złożenie wniosku lub żądania w tradycyjnej formie pisemnej w Biurze;
 • przesłanie wniosku lub żądania pocztą w tradycyjnej formie na adres siedziby;

Każdy wniosek powinien zawierać co najmniej: wskazanie osoby której dotyczy, jej adres, treść wniosku oraz podpis (własnoręczny lub kwalifikowany /profil zaufany ePUAP). Każdy wniosek podlega rozpatrzeniu, a osoba składająca wniosek w terminie do 30 dni otrzyma odpowiedź o zakresie i sposobie jego realizacji.    

 • Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Zakres danych niezbędnych do załatwienia spraw, w których Krzysztof Nieznaj jest organem właściwym, określony jest wprost lub wynika z przepisów prawa. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia postępowania lub załatwienia sprawy.
 • Krzysztof Nieznaj Kancelaria Finansowa nie dokonuje profilowania osób, których dane przetwarza, nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, którego skutkiem miałoby być podejmowanie decyzji.
 • Krzysztof Nieznaj Kancelaria Finansowa przetwarza dane w systemach informatycznych. W celu doskonalenia technologii przetwarzania danych, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa polegającego na zapewnieniu poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania Krzysztof Nieznaj Kancelaria Finansowa korzysta ze wsparcia wyspecjalizowanych podmiotów świadczących usługi z zakresu IT.
Przewiń do góry