Kredyty hipoteczne – Informacja

Firma oraz siedziba i adres pośrednika kredytu hipotecznego

Krzysztof Nieznaj

ul. Krucza 4/1
20-022 Lublin

Numer wpisu pośrednika kredytu hipotecznego do rejestru pośredników kredytowych wraz z adresem strony internetowej, na której jest dostępny ten rejestr

Nr wpisu: RPH000050
Przejdź do strony internetowej:
Komisja Nadzoru Finansowego

Czy pośrednik kredytu hipotecznego jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego?

Tak. Krzysztof Nieznaj jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego. Działa w imieniu i na rzecz następujących kredytodawców:

  • Alior Bank S.A.
  • ING Bank Śląski S.A.
  • Pekao S.A.
  • PKO BP S.A.
  • PKO Bank Hipoteczny S.A.
  • Santander Bank Polska S.A.

Czy pośrednik kredytu hipotecznego oferuje usługi doradcze?

Nie.

Procedura składania skarg i reklamacji

Klient uprawniony jest do składania reklamacji w formie pisemnej lub ustnej w siedzibie firmy Krzysztof Nieznaj lub w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres krzysztof@nieznaj.pl.
Niezależnie od powyższego, zgodnie z przepisami prawa klientowi przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego, miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta lub do Komisji Nadzoru Finansowego.

Prowizja oraz inne wynagrodzenie w formie pieniężnej lub innej uzgodnionej formie korzyści finansowej, a także ich wysokości, o ile jest znana, przekazywanych przez kredytodawcę lub inne podmioty pośrednikowi kredytu hipotecznego lub agentowi, w tym wynagrodzeniach związanych z zawarciem z konsumentem umowy o kredyt hipoteczny.

Kwota wynagrodzenia z tytułu pośredniczenia przy zawarciu umowy o kredyt hipoteczny zostanie podana w formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu hipotecznego, stanowiącym realizację obowiązku, o którym mowa w art.11 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 r. poz. 819 ze zm.)

Opłaty ponoszone bezpośrednio przez konsumenta na rzecz pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta za świadczone usługi, a w przypadku niemożności ustalenia tej opłaty – informacje o sposobie jej obliczania

Brak opłat

Przewiń do góry